Link to previous image Link to index page Link to next image

The Monastery of Agios Panteleimon: Nea Thebais or Gournoskete The kyriakon

Nea Thebais or Gournoskete The kyriakon
©2000 – Macedonian Heritage